PROJECTE EDUCATIU


El nostre model educatiu té com a objectiu final l’educació integral de l’alumne.

Ens proposem afavorir el creixement i la maduració dels alumnes en totes les seves dimensions: intel·lectual, afectiva, social, corporal i etico-moral.

Per dur a terme el nostre projecte educatiu, la nostra escola adopta un model organitzatiu fonamentat en els següents principis:

   1. Una forma de comunitat educativa integradora de tots els sectors i que sàpiga fer confluir els diversos interessos en l’objectiu comú d’educar els alumnes.
   2. Un model de gestió fonamentat en la participació que inspira tota la normativa del Reglament de Règim Intern.
   3. Una voluntat de servei social acollint-se al finançament públic per a una millor garantia de restar oberts a tots els sectors, especialment als menys dotats econòmicament.
   4. Una voluntat de reflexió i un compromís d’autoavaluació contínua del procés educatiu per a rectificar-lo i aconseguir una millora constant de la qualitat d’educació.
   5. Una cura especial en les relacions humanes entre tots els membres de la comunitat educativa. El diàleg constant i constructiu garanteix els processos de comunicació i informació.
   6. El propòsit d’estendre l’educació més enllà de l’aula i de l’horari lectiu.
   7. Una actitud de flexibilitat i tolerància amb el rigor necessari per a poder aconseguir els objectius proposats.
   8. Els pares són els primers responsables de l’educació dels fills. Per això valorem i considerem imprescindible la relació amb la família.
   9. La formació permanent del professorat és fonamental per a la millora de la qualitat de l‘educació. Per això l’escola facilitarà els mitjans necessaris per a dur-la a terme.
  10. Un esperit obert a les noves tecnologies per a incorporar-les al llarg del procés educatiu.També et pot interessar...