SORTIDA FORMATIVA DELS DIRECTORS GENERALS DE VEDRUNA CATALUNYA A FINLÀNDIA

En una societat en constant canvi, és necessari observar l’entorn i estar al dia de les
noves tendències a nivell pedagògic. Repensar l’educació i plantejar el futur de 
les escoles ha estat i és un dels objectius de Vedruna Catalunya. És per això que 
els Directors Generals de les 36 escoles Vedruna de Catalunya i la coordinadora de 
Vedruna Catalunya, entre el 12 i el 16 d’abril, han viatjat a Finlàndia (a la ciutat de 
Turku) per a conèixer el sistema educatiu per excel·lència i analitzar en quins 
aspectes es poden fer aportacions a les escoles Vedruna.
La visita a diferents escoles i Universitats d’allà ha permès ampliar la mirada per a 
replantejar en els centres Vedruna alguns aspectes que situen Finlàndia per davant 
de la resta de països: la confiança de les famílies amb l’escola i els seus mestres, 
l’autonomia dels centres, els recursos de què disposen, l’estreta relació i el treball 
conjunt entre les escoles i les Universitats, apostant pel personal de pràctiques, la 
professionalitat dels mestres, la perfecta combinació entre tradició (tallers, 
observació i experimentació…) i modernitat (noves teconologies) per al 
desenvolupament de les competències que preparin els alumnes per a la vida i que 
fomentin la seva autonomia, la tipologia d’aules funcional, la baixa ràtio de nens 
per aula a educació infantil i la de mestres per alumnes, la barreja d’alumnes de 
diferents edats, el foment d’un clima positiiu i motivador, la importància de la 
tutoria i l’acompanyament personal, entre d’altres.
Aquesta visita ha estat valorada molt positivament i ha permès prendre consciència 
que les pràctiques educatives i les intuïcions pedagògiques de escoles Vedruna 
estan seguint una bona línia en l’àmbit d’innovació i de millora pedagògica. També 
ha ajudat a saber cap a on es vol anar, essent conscients que cada societat, com 
cada escola, és única i irrepetible, perquè està al servei del seu entorn. I des 
d'aquesta perspectiva, la xarxa d’escoles Vedruna s’alinia amb el document 
Repensar l’educació, promogut pel Centre UNESCO de Catalunya, apostant 
fermament en la importància de continuar  avançant, innovant i millorant per a ser 
centres de referència i de qualitat arreu del país.