EQUIP PSICOPEDAGÒGIC

Itinerari psicopedagògic (clica aquí)

 L’equip psicopedagògic de l’escola està format per la Mireia Sabaté, mestra d’educació
especial, i l’Iris Verdaguer, psicòloga infantil especialitzada en trastorns de
l’aprenentatge.
Àmbits d’actuació
Les funcions es concreten en quatre àmbits d’actuació:

Amb alumnes:
● Avaluació psicopedagògica individual dels alumnes que presenten necessitats
educatives.
● Intervenció en dificultats d’aprenentatge o orientació a treball específic extern.
● Assessorament en tècniques d’estudi i hàbits de treball.
● Proves col•lectives per a l’avaluació de les àrees cognitiva, d’estratègies d’estudi,
interessos... les que es precisen en cada moment evolutiu.

Amb professors/es:
● Suport al Pla d’Acció Tutorial.
● Assessorament en les diferents mesures d’atenció a la diversitat.
● Pautes de col•laboració conjunta cap a l’orientació a les famílies.
● Assessorament psicopedagògic en el seguiment de l’alumne i concretar estratègies
d’intervenció.

Amb famílies:
● Orientació individualitzada en entrevistes sobre temes educatius i acadèmics.
● Orientació col•lectiva o individual informant i assessorant sobre el resultat de les
proves psicopedagògiques realitzades, sempre que es consideri necessari.

Amb l’Equip Directiu:
● Elaborar sota les directrius de l’Equip Directiu el Pla d’Orientació Escolar i Atenció a la
Diversitat, coordinar la seua aplicació i contribuir al seu desenvolupament i avaluació.
Amb serveis externs:
● A part, es coordina la relació amb professionals i serveis externs amb l'objectiu de
compartir informació i unificar actuacions respecte als alumnes que reben atenció
d'aquests serveis :
● EAP
● CDIAP
● CSMIJ
● CREDA
● Psicòlegs particulars

● Centres privats externs
● Serveis Socials

Contacte
El contacte amb l’equip psicopedagògic es farà a través del tutor.
També et pot interessar...