Atenció al públic

Dl- Dv 8:00 - 18:00

C/ Germana Victoria, 21

08551 Tona

93 812 47 62

evt@evt.cat

Educació infantil

ELS MÉS PETITS DE L'ESCOLA

(DE 3 A 6 ANYS)

Viure el dia a dia

A través de les vivències potenciem el desenvolupament global de les capacitats dels infants. Fomentem l’adquisició d’hàbits, l’educació emocional i l’educació en valors, tot acompanyant-los en la seva evolució cap a l’autonomia, per tal que se senti acollit/da i estimat/da. Prioritzem la coordinació, la complicitat i la confiança amb la família.

Espais d’aprenentatge: amb les diferents propostes de cada espai es permet fer convergir les intencions educatives dels educadors/es amb els interessos dels infants. A partir del joc, la investigació, l’observació, l’experimentació, la manipulació i les relacions amb els companys/es, els infants poden explorar amb llibertat segons els seus interessos i motivacions.

Projectes: cada projecte és únic i seguirà el seu propi itinerari perquè dependrà de les motivacions de cada grup d’infants. Permeten als nens i nenes mantenir la seva curiositat, les seves ganes de descobrir i investigar junts, expressar les seves opinions i connectar amb el seu propi món.

Dia internivells: un dia a la setmana convertim cada una de les sis aules en un gran espai d’aprenentatge (lingüístic, natura, matemàtic, creatiu, tranquil i artístic). Cada infant pot escollir lliurement en quins espais vol anar i així  compartir el seu coneixement, vivències i experiències amb altres infants de diferents edats, gènere i nivell. 

Tallers internivells: una tarda a la setmana organitzem tallers inspirats en propostes de joc, artístiques, de dansa i música, de teatre, d’emocions, de natura i d’investigació, … on el que es vol és inspirar i ajudar a descobrir el món que ens envolta. Les agrupacions dels infants són fetes tenint en compte diferències d’edat, gènere i nivell. Aquests grups van passant pels diferents tallers el llarg de tot el curs. 

Patis compartits: espai on els infants creixen, viuen experiències, estableixen vincles, posen en pràctica habilitats socials, … i sobretot aprenen els uns dels altres. Considerem el pati com un element educatiu més, per aquest motiu aquestes estones són de joc lliure i també hi ha propostes dinamitzades pel professorat.

Acció Tutorial:  integra les funcions tutorials del docent, dels equips educatius i de tots els professionals de la comunitat educativa i té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies, a la implicació de cada alumne/a en el seu procés educatiu i al desenvolupament d’una dinàmica social positiva en la comunitat educativa.

Acollida: propera, càlida, sincera, de qualitat per establir lligams de complicitat i confiança. Vetllem pel benestar de l’infant perquè se senti bé i vulgui formar part del grup.

Joc: a través d’aquest els infants es relacionen, es coneixen i estableixen vincles entre ells i, en conseqüència, se socialitzen adquirint pautes de conducta que els seran útils per la vida. En el joc es fan molt presents les emocions i els infants aprenen a autoregular-se.

L’educació emocional: aquesta ha d’impregnar tot el temps escolar. Viure amb els infants el dia a dia i fomentar les situacions de conversa ens ajuda a posar nom als seus sentiments i emocions, així com a fer-los reconèixer les emocions d’un mateix i les dels altres.

Colònies: la importància de l’aprenentatge en el context. Cada any es proposa una experiència emocionant que fomenta l’autonomia personal, afavoreix la cohesió del grup i consolida el treball en equip entre els infants i les mestres.

Nits màgiques: un cop a l’any (finals de maig) els infants viuen una nit molt especial quedant-se a dormir a l’escola amb els seus companys/es i les mestres. Volem que visquin amb intensitat una nit on la màgia i les emocions  són les protagonistes, i puguin compartir una vivència molt especial a través d’històries màgiques preparades per a l’ocasió.

Aprenentatge personalitzat: som conscients que tots som únics i especials. Per aquests motiu potenciem l’atenció personalitzada del nostre alumnat. Oferim diferents estratègies metodològiques, activitats de diferents nivells per treballar un contingut comú (EPM), propostes personalitzades, adaptacions ens els processos d’ensenyament-aprenentatge, suports i recursos segons les necessitats per tal que tothom pugui créixer i desenvolupar al màxim les seves capacitats. 

Autonomia: volem que el nostres alumnat sigui autònom per tal que d’esdevenir persones capaces de fer les seves pròpies eleccions, resoldre les situacions quotidianes i prendre decisions. Aquest procés va lligat a l’autoconcepte i en la confiança en un/a mateix/a .

Equip psicopedagògic: format per una mestra d’educació especial i una psicòloga que treballen seguint un itinerari psicopedagògic amb actuacions seqüenciades al llarg de la vida escolar, tenint present el procés evolutiu i maduratiu de cada infant.

Delegats verds: són dos representants de cada classe que vetllen per un compromís per desenvolupar un pla d’actuació vinculat amb l’educació ambiental i de respecte vers el nostre entorn més proper. En les reunions discuteixen i decideixen les accions necessàries per continuar sent una Escola Verda. 

Projectes comuns d’escola: potenciem accions col·laboratives entre l’alumnat de les diferents etapes de l’escola a través de projectes solidaris (“let’s clean up”, “Projecte mirades”, “Voluntariat”). 

Col·laboracions externes: estem connectats amb l’entorn proper (Tona) i oberts a participar en projectes amb altres escoles de Catalunya i del món (etwinning).

Cultura d’avaluació: A l’escola estem immersos en un procés de canvi en la cultura d’avaluació que comporta necessàriament diferenciar AVALUAR de QUALIFICAR. Es tracta d’un canvi conceptual rellevant que busca AVALUAR PER APRENDRE. A l’escola, en els darrers anys, ens hem avançat als canvis curriculars que entraran en vigor el curs vinent. Aquesta nova mirada envers l’avaluació esdevé fonamental per poder desenvolupar un currículum competencial i atendre de forma personalitzada l’alumnat. La nostra avaluació pretén ser global, contínua i formadora.

Busquem l’excel·lència, és a dir, que tots i totes puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats i potencialitats.

Eines d’avaluació: L’observació directa del dia a dia i la introducció d’eines avaluació (semàfor, diana, èxit tiquet, línia d’evolució, … ) són les tècniques principals per conèixer el procés que fa l’alumnat. Amb aquestes el que es pretén és conèixer les condicions inicials, el ritme i les característiques de cada infant; recollir informació del procés que estan fent, analitzar-lo i proposar noves estratègies per seguir avançant en el procés d’aprenentatge. 

Seguiment de l’alumne: s’inicia el procés de seguiment a partir del traspàs de la informació del curs anterior que permet valorar la situació de la que parteix l’alumnat. Al llarg del curs es fa un seguiment personalitzat de tot l’alumnat a través de reunions de tot el claustre de mestres d’on en deriven els informes escrits i les entrevistes personals amb les famílies.

Pla lector: Els contes són un recurs molt potent en que els infants hi trobaran la representació del món que els envolta. De vegades són orals, d’altres en imatges, cantats, en castellà, en anglès….

Escola plurilingüe: proposem als alumnes situacions quotidianes d’exposició a la llengua anglesa i disposem d’auxiliar de conversa. L’objectiu principal és l’ús funcional d’una llengua estrangera a infantil i primària (anglès) i dues a secundària (anglès i francès), per aconseguir que siguin competents en un món cada dia més global.

L’entorn com a espai d’aprenentatge: sortim de l’aula per aprendre. Aprofitem l’entorn proper: Feixetes, instal·lacions esportives,  la Ludoteca, la Biblioteca, el Camp de les Lloses, l’Ajuntament… a més de proposar sortides i colònies vinculades als aprenentatges de cada moment.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website