Atenció al públic

Dl- Dv 8:00 - 18:00

C/ Germana Victoria, 21

08551 Tona

93 812 47 62

evt@evt.cat

Educació secundària

DESENVOLUPAMENT PERSONAL I FORMACIÓ

(DE 12 A 16 ANYS)

Prendre decisions

Preparem i acompanyem a l’adolescent per prendre decisions. Treballem per aconseguir un rendiment òptim d’acord amb les capacitats de cada alumne/a amb metodologies adaptades a les diferents necessitats. Volem joves que arribin a ser dones i homes amb compromís amb la societat i coherents amb el seu pensament.

Desdoblaments: a tots els cursos de secundària hi ha assignatures on es divideix el grup en dos per tal de poder realitzar tasques més procedimentals i poder atendre millor les necessitats de cada alumne/a. 

Co-docència: dins l’horari tenim establertes unes hores en que més d’un professor/a entra a l’aula per afavorir l’atenció més personalitzada de l’alumnat i, alhora, facilitar l’adquisició de coneixements. El fet que hi hagi diverses maneres de fer a l’aula propicia enfocaments variats (metodologies, estratègies, recursos…),  un millor aprofitament del temps de treball i permet el treball col·laboratiu entre docents.

Assignatures optatives: Assignatures específiques que l’alumnat pot escollir per tal d’acabar de perfilar el seu propi itinerari, procurant oferir opcions interessant de cara a estudis posteriors, opcions laborals o interessos particulars.

Itineraris a 4t d’ESO: l’alumnat pot escollir entre tres itineraris diferents:  BLOC A (científico-tecnològic), BLOC B (humanístic-social), o BLOC C (pràctic-professionalitzador).

Projectes: es tracta d’una metodologia de treball ja iniciada en les etapes anteriors, que integra diverses assignatures de forma transversal i basat en el treball competencial. Es busca un aprenentatge més enllà de l’aula, transferible a situacions pròximes a la realitat i diverses,  a més de fomentar el treball en equip, l’esperit crític i el rigor.

Assemblea de delegats: és l’òrgan de gestió de l’alumnat més important a l’escola. Està composta per dos representants de cada classe i un/a professor/a dinamitzadora. Es reuneix com a mínim una vegada al mes per tal  de fer propostes o tractar inquietuds que sorgeixen a les aules. 

A l’escola passem moltes hores junts i és important buscar un espai participatiu i d’implicació de l’alumnat, on aprendre a gestionar-se com a col·lectiu i poder incidir de forma real en la vida a l’escola.

Acció Tutorial:  integra les funcions tutorials del docent, dels equips educatius i de tots els professionals de la comunitat educativa i té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies, a la implicació de cada alumne/a en el seu procés educatiu i al desenvolupament d’una dinàmica social positiva en la comunitat educativa.

Co-tutories: dos grups classe, tres referents tutors/es. Hem ampliat el nombre de docents encarregats de l’acció tutorial perquè considerem que en l’etapa de secundària aquest acompanyament és fonamental.

Tutories individuals (2h setmanals): assegurem un acompanyament molt personalitzat de l’alumnat, oferint aquests espais d’atenció individual.

Tutoria grupal (1h setmanal): espai on es treballen activitats encaminades a assolir els objectius del curs. Aquests són de caire organitzatiu, de cohesió de grup, d’autoconeixement, de situacions de risc pròpies de l’edat, …  

Comptem amb l’assessorament de Fundació JOV per actualitzar les temàtiques així com les metodologies emprades.

Colònies: la importància de l’aprenentatge en el context. Cada any es proposa una experiència emocionant que fomenta l’autonomia personal, afavoreix la cohesió del grup i consolida el treball en equip entre els adolescents i el professorat.

Aprenentatge personalitzat: som conscients que tots som únics i especials. Per aquests motiu potenciem l’atenció personalitzada del nostre alumnat. Oferim diferents estratègies metodològiques, activitats de diferents nivells per treballar un contingut comú (EPM), propostes personalitzades, adaptacions ens els processos d’ensenyament-aprenentatge, suports i recursos segons les necessitats per tal que tothom pugui créixer i desenvolupar al màxim les seves capacitats. 

Autonomia i responsabilitat: consolidem el procés d’aprenentatge iniciat a les etapes anteriors, per tal que l’alumnat  esdevingui autònom i responsable per poder viure en societat. L’autonomia s’entén com una necessitat absoluta i la responsabilitat com una resposta adequada a cada situació. Durant l’etapa secundària es treballa a partir d’una programació seqüenciada amb activitats concretes desenvolupades dins la tutoria.

Equip psicopedagògic: format per una mestra d’educació especial i una psicòloga que treballen seguint un itinerari psicopedagògic amb actuacions seqüenciades al llarg de la vida escolar, tenint present el procés evolutiu i maduratiu de cada adolescent. 

Currículum Obert: és un recurs per alumnes de 4t d’ESO (excepcionalment de 3r) que veuen la seva incorporació al món laboral molt propera. Basat en la col·laboració entre el Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament de Tona i l’escola, aquest conveni permet compaginar hores lectives amb hores d’estada a l’empresa.

Delegats verds: són dos representants de cada classe que vetllen per un compromís per desenvolupar un pla d’actuació vinculat amb l’educació ambiental i de respecte vers el nostre entorn més proper. En les reunions discuteixen i decideixen les accions necessàries per continuar sent una Escola Verda. 

Projectes comuns d’escola: potenciem accions col·laboratives entre l’alumnat de les diferents etapes de l’escola a través de projectes solidaris (“Let’s clean up”, “Projecte mirades”, “Voluntariat”). 

Col·laboracions externes: estem connectats amb l’entorn proper (Tona) i oberts a participar en projectes amb altres escoles de Catalunya i del món (eTwinning).

Cultura d’avaluació: A l’escola estem immersos en un procés de canvi en la cultura d’avaluació que comporta necessàriament diferenciar AVALUAR de QUALIFICAR. Es tracta d’un canvi conceptual rellevant que busca AVALUAR PER APRENDRE. Aquesta nova mirada envers l’avaluació esdevé fonamental per poder desenvolupar un currículum competencial i atendre de forma personalitzada l’alumnat. La nostra avaluació pretén ser global, contínua i formadora. 

Busquem l’excel·lència, és a dir, que tots i totes puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats i potencialitats.

Eines d’avaluació: L’avaluació a l’etapa de secundària és contínua, atès que té per objecte constatar els avenços de l’alumnat, detectar-ne les dificultats i trobar estratègies de millora, fent-ne més partícep l’alumnat i ajudant-lo a reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge i els elements que hi intervenen: l’atenció, la memòria, la percepció, el pensament, el llenguatge… L’anàlisi conscient de tots aquests processos mentals que es posen en acció a l’hora de planificar, regular i avaluar el nostre aprenentatge és el que anomenem metacognició.  Hi ha moltes eines que ens poden ajudar a fer l’avaluació: KPSI, DDP, autoavaluació i coavaluació, exàmens competencials, carpetes d’aprenentatge, rúbriques,…

Seguiment de l’alumnat: S’inicia el procés de seguiment a partir del traspàs de la informació del curs anterior que permet valorar la situació de la que parteix l’alumnat. Al llarg del curs es fa un seguiment personalitzat de tot l’alumnat a través de reunions de tot el claustre de professorat d’on en deriven els informes escrits i les entrevistes personals amb les famílies. Ens algunes d’aquestes reunions també hi participen els delegats de cada classe.

Pla lector: Els llibres són un recurs molt potent en què el jovent hi trobarà la representació del món que l’envolta. Fomentem el gaudi per la lectura en les llengües curriculars.

Escola plurilingüe: Proposem a l’alumnat situacions quotidianes d’exposició a la llengua anglesa i disposem d’auxiliar de conversa. L’objectiu principal és l’ús funcional d’una llengua estrangera, per aconseguir que siguin competents en un món cada dia més global.

L’entorn com a espai d’aprenentatge: Sortim de l’aula per aprendre. Aprofitem l’entorn proper: Feixetes, instal·lacions esportives, la Biblioteca, el Camp de les Lloses, Pla del Castell de Tona, Roc gros… a més de proposar sortides i colònies vinculades als aprenentatges de cada moment.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website