Atenció al públic

Dl- Dv 8:00 - 18:00

C/ Germana Victoria, 21

08551 Tona

93 812 47 62

evt@evt.cat

Educació secundària

DESENVOLUPAMENT PERSONAL I FORMACIÓ

(DE 12 A 16 ANYS)

Prendre decisions

Es prepara i acompanya l’adolescent per prendre decisions. Treballem per aconseguir un rendiment òptim d’acord amb les capacitats de cada alumne amb metodologies adaptades a les diferents necessitats. Volem joves que arribin a ser homes i dones compromesos amb la societat i coherents amb el seu pensament.

Agrupacions flexibles: les matèries de llengua catalana, llengua anglesa i matemàtiques es treballen en agrupacions flexibles per tal de garantir les estratègies bàsiques i necessàries.

Optatives: durant un trimestre es treballa amb un currículum optatiu des d’una visió global en què l’alumne pot escollir entre una oferta variada de possibilitats per tal de complementar els aprenentatges més instrumentals.
Quan arriben a 4t d’ESO les optatives són més específiques i s’organitzen en itineraris coherents amb les diverses opcions laborals o d’estudis posteriors.

Projectes: es continua amb la metodologia iniciada en les etapes anteriors per buscar l’aplicació en el món real més enllà de l’aula fomentant el treball en equip i l’esperit crític.

Treball en grup: es posa èmfasi en el pensament i en l’increment de l’aprenentatge de nivell més alt. S’ofereix una alternativa als grups per capacitats i prepara els estudiants per un entorn laboral cada vegada més col·laboratiu.

Assemblea de delegats: és l’òrgan encarregat d’intercomunicar les diferents propostes i inquietuds que sorgeixen a les aules. A l’escola passem moltes hores junts i és important buscar un espai participatiu i implicat que es reuneix el primer dilluns de cada mes per resoldre conflictes, proposar activitats, fer dinàmiques de grup….

Pla d’Acció Tutorial : es dóna continuïtat al seguiment emocional i maduratiu de l’alumne vetllant per les necessitats i per la coordinació entre tots els docents que intervenen en l‘activitat pedagògica del grup i amb les famílies.

Tutories individuals: s’ofereixen espais d’atenció individual a l’alumne per tal de fer el seguiment acadèmic i personal de forma individualitzada.

Beques JOV: es treballa el creixement de la persona jove a través d’un programa que ajuda als alumnes a treballar l’autoconeixement i la creativitat.

Colònies: cada curs durant el mes d’octubre es proposa aquest espai comú de convivència per desenvolupar el sentit de pertinença i afavorir un clima favorable i òptim per treballar, aprendre i créixer.

Aprenentatge personalitzat: s’ofereixen suports i adaptacions per treballar de forma personalitzada amb aquells alumnes que necessiten una atenció diferenciada en diferents moments i contextos escolars.

Projecte Divers: és un programa específic per alumnes de 3r d’ESO per realitzar dinàmica de grups, habilitats socials, orientació escolar, orientació laboral i procés d’autosuperació.

Currículum Obert: és un recurs per alumnes de 4t d’ESO que veuen la seva incorporació al món laboral molt propera. Aquest conveni està basat en la col·laboració entre el Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament de Tona i l’escola.

Autonomia i responsabilitat: durant el procés d’aprenentatge, els alumnes hauran d’esdevenir autònoms i responsables per poder viure en societat. L’autonomia s’entén com una necessitat absoluta i la responsabilitat com una resposta adequada a cada situació. Durant l’etapa secundària es treballa a partir d’una programació seqüenciada amb activitats concretes desenvolupades dins la tutoria.

Aules Netes: l’objectiu principal es crear un millor clima de treball implicant alumnes, professors i personal de neteja en la cura dels espais per mantenir-los agradables.

Resultats: l’avaluació de 4t d’ESO és una prova externa elaborada i organitzada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, té un caràcter informatiu, formatiu i orientador per a l’alumnat, les famílies i els centres. Els resultats dels alumnes en acabar l’etapa són molt satisfactori.

Visió competencial de l’aprenentatge : comporta redefinir els objectius que es persegueixen des de totes les àrees, les matèries, àmbits i activitats escolars, seleccionar els continguts i les metodologies didàctiques més adients perquè l’alumnat assoleixi les competències bàsiques.

Eines d’avaluació: és important que l’alumnat pugui constatar el seu progrés a mesura que avança en els aprenentatges i es complementen les eines utilitzades a primària amb dianes, portfolis, diaris de reflexió, registres i escales de metacognició.

Sessions d’Avaluació: durant el curs hi ha 3 preavaluacions i 3 avaluacions. Espais amb tots els professionals responsables amb la finalitat de valorar resultats, el procés d’adquisició d’aquests i la vida a l’aula i l’escola.

Seguiment de l’alumne: durant el curs es realitzen informes escrits de l’alumne i entrevistes amb les famílies.

Auxiliar de Conversa: l’objectiu principal és l’ús funcional de la llengua anglesa per tal d’obrir-se al món, relacionar-se i adquirir nous coneixements.

Ràdio: l’emissora escolar ofereix un mitjà de comunicació que fa possible fomentar la participació dels alumnes en la vida cultural del poble.

Instal·lacions esportives: els alumnes tenen la possibilitat de gaudir de l’educació física en les instal·lacions municipals adequades la pràctica esportiva de forma especialitzada i poder realitzar uns Jocs Olímpics.

Les sortides: ofereixen la possibilitat de descoberta, de relació, d’interacció, d’experimentació… Permeten viure, veure i observar en directe el medi que ens envolta per tal de poder comprovar allò que s’ha après a l’aula.

Dia del voluntariat: és una jornada dedicada a la solidaritat amb entitats del poble i la comarca. Permet als alumnes prendre contacte amb col·lectius que presenten necessitats concretes .

Servei comunitari: amb la finalitat de que els alumnes de 4t d’ESO experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.