Atenció al públic

Dl- Dv 8:00 - 18:00

C/ Germana Victoria, 21

08551 Tona

93 812 47 62

evt@evt.cat

Educació primària

UNA ETAPA FONAMENTAL

(DE 6 A 12 ANYS)

Entendre el món

Ajudem i acompanyem els nens i nenes a entendre el món que els envolta i motivar-se per aprendre. Donem importància a la socialització i l’autonomia per desenvolupar-se com a persona. L’escola esdevé l’escenari perfecte de convivència i cultura, per acompanyar l’alumnat  en el procés de consolidar els hàbits, els coneixements i les destreses fonamentals.

Rutines: franges horàries on es treballen les habilitats bàsiques que l’alumnat necessita dominar de cada una de les matèries instrumentals, fomentant així el treball més mecànic i individual que ha de donar les estratègies i habilitats per poder fer, posteriorment, un treball més global i comú amb la resta de companys/es.

Tallers: engloben una àmplia oferta d’activitats diversificades que s’inspiren en les intel·ligències múltiples amb l’objectiu de fomentar les diferents habilitats i capacitats de l’alumnat, a partir de l’experimentació, l’exploració, el descobriment i la pròpia vivència. 

Projectes: aquesta metodologia permet que l’alumnat faci un aprenentatge més significatiu i globalitzat,   que els alumnes puguin pensar per ells mateixos, investigar i aprendre dels seus errors i dels seus encerts.

Treball cooperatiu: proposa un enfocament de les situacions d’ensenyament-aprenentatge basades en les interaccions socials i pretén que els alumnes es vinculin estretament entre ells, de manera que cada un sap que el seu esforç personal ajuda els companys a aconseguir l’èxit tant a nivell grupal com individual.

Treball internivell: es dona quan treballem en els tallers i es  barregen alumnat de diferents cursos. La interacció de grans i petits és una oportunitat d’aprenentatge que nodreix i enriqueix a uns i altres. Permet respectar els diferents ritmes d’adquisició de coneixement que hi ha dins les aules, símil de la societat en què vivim.

Patis compartits: espai on els nens i nenes continuen creixent, vivint experiències, establint vincles, posant en pràctica habilitats socials, … i sobretot aprenent els uns dels altres. Considerem el pati com un element més educatiu, per aquest motiu aquestes estones són de joc lliure i també on hi ha propostes dinamitzades pel professorat. 

Delegats de curs: fomenta la relació entre els alumnes i el seu entorn donant-los una autonomia pròpia per prendre decisions enfocades a l’organització i millora de la seva estada a l’escola.

Acció Tutorial:  integra les funcions tutorials del docent, dels equips educatius i de tots els professionals de la comunitat educativa i té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies, a la implicació de cada alumne/a en el seu procés educatiu i al desenvolupament d’una dinàmica social positiva en la comunitat educativa.

Colònies: la importància de l’aprenentatge en el context. Cada dos anys es proposa una experiència emocionant que fomenta l’autonomia personal, afavoreix la cohesió del grup i consolida el treball en equip entre els nens i nenes i els adults.

Educació emocional: aquesta ha d’impregnar tot el temps escolar. Viure amb els nens i nenes el dia a dia i fomentar les situacions de conversa ens ajudar a posar nom als seus sentiments i emocions, així com a fer-los reconèixer les emocions d’un mateix i les dels altres.

Aprenentatge personalitzat: som conscients que tots som únics i especials. Per aquests motiu potenciem l’atenció personalitzada del nostre alumnat. Oferim diferents estratègies metodològiques, activitats de diferents nivells per treballar un contingut comú (EPM), propostes personalitzades, adaptacions ens els processos d’ensenyament-aprenentatge, suports i recursos segons les necessitats per tal que tothom pugui créixer i desenvolupar al màxim les seves capacitats. 

Autonomia: volem que el nostres alumnat sigui autònom per tal que d’esdevenir persones capaces de fer les seves pròpies eleccions, resoldre les situacions quotidianes i prendre decisions. Aquest procés va lligat a l’autoconcepte i en la confiança en un/a mateix/a .

Equip psicopedagògic: format per una mestra d’educació especial i una psicòloga que treballen seguint un itinerari psicopedagògic amb actuacions seqüenciades al llarg de la vida escolar, tenint present el procés evolutiu i maduratiu de cada nen i nena.

Delegats verds: són dos representants de cada classe que vetllen per un compromís per desenvolupar un pla d’actuació vinculat amb l’educació ambiental i de respecte vers el nostre entorn més proper. En les reunions discuteixen i decideixen les accions necessàries per continuar sent una Escola Verda. 

Projectes comuns d’escola: potenciem accions col·laboratives entre l’alumnat de les diferents etapes de l’escola a través de projectes solidaris (“let’s clean up”, “Projecte mirades”, “Voluntariat”). 

Col·laboracions externes: estem connectats amb l’entorn proper (Tona) i oberts a participar en projectes amb altres escoles de Catalunya i del món (etwinning).

Cultura d’avaluació: A l’escola estem immersos en un procés de canvi en la cultura d’avaluació que comporta necessàriament diferenciar AVALUAR de QUALIFICAR. Es tracta d’un canvi conceptual rellevant que busca AVALUAR PER APRENDRE. A l’escola, en els darrers anys, ens hem avançat als canvis curriculars que entraran en vigor el curs vinent. Aquesta nova mirada envers l’avaluació esdevé fonamental per poder desenvolupar un currículum competencial i atendre de forma personalitzada l’alumnat. La nostra avaluació pretén ser global, contínua i formadora.

Busquem l’excel·lència, és a dir, que tots i totes puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats i potencialitats.

Eines d’avaluació: una de les principals característiques de l’avaluació a l’etapa de primària és que es tracta d’una avaluació contínua, la qual cosa ens permet observar els progressos de l’alumne a llarg termini . Hi ha moltes eines que ens poden ajudar a fer l’avaluació: fitxes d’avaluació inicial, qüestionaris d’autoavaluació i coavaluació, , mapes mentals o conceptuals, carpetes d’aprenentatge, rúbriques,…

Seguiment de l’alumne: s’inicia el procés de seguiment a partir del traspàs de la informació del curs anterior que permet valorar la situació de la que parteix l’alumnat. Al llarg del curs es fa un seguiment personalitzat de tot l’alumnat a través de reunions de tot el claustre de mestres d’on en deriven els informes escrits i les entrevistes personals amb les famílies

Pla lector: Els contes són un recurs molt potent en que els infants hi trobaran la representació del món que els envolta. De vegades són orals, d’altres en imatges, cantats, en castellà, en anglès….

Escola plurilingüe: proposem als alumnes situacions quotidianes d’exposició a la llengua anglesa i disposem d’auxiliar de conversa. L’objectiu principal és l’ús funcional d’una llengua estrangera a infantil i primària (anglès) i dues a secundària (anglès i francès), per aconseguir que siguin competents en un món cada dia més global.

L’entorn com a espai d’aprenentatge: sortim de l’aula per aprendre. Aprofitem l’entorn proper: Feixetes, instal·lacions esportives,  la Ludoteca, la Biblioteca, el Camp de les Lloses, l’Ajuntament… a més de proposar sortides i colònies vinculades als aprenentatges de cada moment.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website