Atenció al públic

Dl- Dv 8:00 - 18:00

C/ Germana Victoria, 21

08551 Tona

93 812 47 62

evt@evt.cat

Educació primària

UNA ETAPA FONAMENTAL

(DE 6 A 12 ANYS)

Entendre el món que els envolta

Entendre el món que els envolta i motivar-se per aprendre. Importància a la socialització i l’autonomia per desenvolupar-se com a persona. L’escola esdevé l’escenari perfecte de convivència i cultura, per acompanyar-los en el procés de consolidar els hàbits, els coneixements i les destreses fonamentals.

Rutines: són espais on es treballen les habilitats bàsiques que un alumne necessita dominar de cada una de les matèries instrumentals, fomentant així el treball més mecànic i individual que ha de donar les estratègies i habilitats per poder fer, posteriorment, un treball més global i comú amb la resta de companys.

Tallers: engloben una àmplia oferta d’activitats diversificades que s’inspiren en les intel·ligèncie múltiples amb l’objectiu de fomentar les diferents habilitats i capacitats dels alumnes. A partir de l’experimentació, l’exploració, el descobriment i la pròpia vivència.

Projectes: aquesta metodologia permet que els alumnes facin un aprenentatge més significatiu. Basats en la temàtica de medi natural i social són un mètode de treball globalitzador que fomenta que els alumnes puguin pensar per ells mateixos, investigar i aprendre dels seus errors i dels seus encerts.

Treball en grup i internivell: permet fomentar les relacions socials entre alumnes proposant activitats que potenciïn el treball en equip i responsabilitzin de l’aprenentatge dels altres i del propi.

Delegats de curs: fomenta la relació entre els alumnes i el seu entorn donant-los una autonomia pròpia que els permeti de prendre decisions.

Pla d’Acció Tutorial: comporta el seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat per part de tot el professorat, tot i que és el tutor/a qui lidera el grup i vetlla per les relacions que s’hi estableixen. La dinàmica del grup té molt a veure en la creació de condicions favorables pel creixement feliç i autònom de tots els alumnes.

Colònies: cada dos anys es proposa una experiència emocionant que fomenta l’autonomia personal i afavoreix la cohesió del grup i consolida el treball en equip entre els alumnes i els adults.

Agrupacions flexibles: per poder treballar en grups reduïts i de forma individual per poder atendre de forma personalitzada necessitats educatives en relació a la gestió de les emocions, les relacions socials i l’educació acadèmica.

Projecte FET: participació en un projecte de treball per a l’aprenentatge de la lectura adequat als diferents nivells d’aprenentatge. Permet fer un seguiment molt concret de l’evolució de l’alumne així com una intervenció personalitzada.

Autonomia i organització: a 3r s’introdueix l’ús de l’agenda per fomentar el treball autònom i l’autoorganització de cada alumne.

Reptes- First Lego League Jr:
el programa que permet als alumnes de 2n i 4t descobrir la diversió per la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques (STEM) a través d’un aprenentatge significatiu i lúdic. Un REPTE inspira als nens i nenes a crear idees, resoldre problemes i a superar obstacles, alhora que els permet guanyar confiança en l’ús apropiat de la tecnologia.

Resultats: bons resultats en la prova externa que elabora i organitza el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya que avalua les competències i coneixements bàsics que han d’haver adquirit els alumnes al final de l’educació primària per poder seguir amb normalitat el currículum de l’ESO.

Treball per competències i dimensions : els canvis curriculars actuals requereixen d’una nova mirada envers l’avaluació, que esdevé fonamental per poder desenvolupar un currículum per competències i atendre la diversitat de l’alumnat.

Eines d’avaluació: una de les principals característiques de l’avaluació a l’etapa de primària és que es tracta d’una avaluació contínua, la qual cosa ens permet observar els progressos de l’alumne a llarg termini . Hi ha moltes eines que ens poden ajudar a fer l’avaluació: fitxes d’avaluació inicial, qüestionaris d’autoavaluació i coavaluació, , mapes mentals o conceptuals, carpetes d’aprenentatge, rúbriques,…

Sessions d’Avaluació: durant el curs hi ha 3 espais orientats a millorar el procés d ́ensenyament aprenentatge. Hi intervenen tots els professionals implicats amb dues funcions clares. La primera per identificar el procés de l’alumnat i la segona per identificar els canvis que cal introduir per millorar el procés.

Seguiment de l’alumne: durant el curs es realitzen informes escrits de l’alumne i entrevistes amb les famílies.

Auxiliar de Conversa: l’objectiu principal és l’ús funcional de la llengua anglesa per tal d’obrir-se al món, relacionar-se i adquirir nous coneixements.

Ràdio: l’escola disposa d’emissora pròpia per tal de poder experimentar amb les ones.

El poble: el Camp de les Lloses, l’Ajuntament, els comerços, els serveis… ens ofereixen espais d’aprenentatge i consolidació. A més a més amb la Biblioteca Caterina Figueras hi un programa d’intercanvi consolidat.

Instal·lacions esportives: els alumnes tenen la possibilitat de gaudir de l’educació física en les instal·lacions municipals adequades la pràctica esportiva de forma especialitzada i poder realitzar uns Jocs Olímpics.

Les sortides: ofereixen la possibilitat de descoberta, de relació, d’interacció, d’experimentació… Permeten viure, veure i observar en directe el medi que ens envolta per tal de poder comprovar allò que s’ha après a l’aula.

Projecte intergeneracional: gaudim d’una col·laboració estable amb el Casal d’Avis de Tona.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.