Atenció al públic

Dl- Dv 8:00 - 18:30

C/ Germana Victoria, 21

08551 Tona

670 860 134

evt@evt.cat

Projectes

PROJECTES QUE DONEN VALOR AFEGIT

ESCOLA PLURILINGÜE

El projecte d’una escola plurilingüe neix durant el curs 2007-2008 amb la voluntat, per part de l’escola, de donar als nostres alumnes les eines necessàries per aconseguir que siguin competents per viure en un món cada dia més global.

S’ha començat centrant tots els esforços en la llengua anglesa que, des de fa molts anys és la primera llengua estrangera de l’escola, tot i que també treballem el francès a ESO.

L’objectiu principal que ens mou és gestionar un augment d’hores d’exposició a la llengua anglesa per part dels nostres alumnes i que visquin l’anglès com una eina més que com una finalitat per si mateixa.

ESCOLA VERDA

Un COMPROMÍS per desenvolupar un pla d’actuacions vinculats amb l’educació ambiental i de respecte vers el seu entorn més proper.

Els DV delegats verds són dos alumnes representants de cada classe triats pels seus companys. Els Dinamitzadors verds són mestres representants de cada etapa amb compromís de dinamitzar l’Escola Verda.

En la Tutoria Verda, l’Assemblea verda i el Comitè Ambiental, es discuteixen i es decideixen les accions necessàries per continuar sent una Escola Verda.

L’Escola Verda tracta d’aportar idees i dur a terme les decisions preses per el Comitè Ambiental per aconseguir una escola més sostenible i implicar tota la comunitat educativa en un projecte comú.

PROJECTE QUALITAT

ISO 9001/2008 (2008)

Segell Qualicat e2cat. (2015)

ISO 9001/2015 (2017)

La nostra política de qualitat :

Garantir que som capaços d’identificar les necessitats dels nostres alumnes i famílies.

Oferir el servei adequat que cobreixi aquestes necessitats.

Aplicar la millora continuada i la innovació.

Implicar el Claustre de professors i les persones del centre i garantir la formació i les capacitats necessàries.

Implicar individual i col·lectivament, els alumnes i les famílies en la gestió del centre.

Tendir a definir i obtenir els recursos que es considerin necessaris per oferir el servei educatiu de qualitat.

Complir amb els requisits legals que ens afectin.

PROJECTE FET

El projecte FET pretén, des de l’any 1997, establir a l’escola mecanismes que impulsin de forma continuada a la reflexió i a la renovació, i en definitiva, a una educació dirigida a tots els alumnes.

Fer una escola en la qual tots els alumnes siguin acceptats i reconeguts i en la que es garanteixi el progrés de tots ells.

Amb el Projecte FET volem construir el nostre propi projecte d’atenció a la diversitat, més respectuós i sensible a la diversitat i més atent al progrés de tots els alumnes.

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

No tots aprenem de la mateixa manera, per això, és important atendre cada alumne en funció de les seves habilitats i capacitats.

És per aquest motiu que hem fomentat la formació del professorat en el coneixement de les intel·ligències múltiples i l’aplicació en les programacions d’aula i en les diferents activitats curriculars, alhora que es fa coneixedor a l’alumne dels seus punts forts i febles, en relació a les intel·ligències múltiples, en diferents moments al llarg de la seva escolaritat.

Projecte Pati d’IIMM: un procés (entre el 2018 i 2020)àmpliament participatiu de reflexió, disseny i realització d’un pati que contempli activitats per a totes les intel·ligències.

EDUCACIÓ EMOCIONAL

Quan els alumnes estan bloquejats o superats emocionalment, també poden estar superats en l’aprenentatge.

L’educació emocional afecta el desenvolupament dels alumnes, ja que incentiva la seva motivació, predisposa a actituds més positives, millora les seves relacions i obté millors resultats acadèmics.

Durant el curs 2015-2016 tot el personal de l’escola: mestres, professors i personal d’administració i serveis, varem rebre una formació sobre aquest tema i durant el curs 16-17 vàrem incloure activitats per treballar les emocions en les programacions.

A l’escola propiciem un clima emocional positiu des del Pla d’Acció Tutorial.

És un dels objectius del nostre Pla Estratègic 2014-2020.

5 AL DIA

Des del curs 07-08 hem iniciat aquest programa per incentivar la ingesta de verdures i hortalisses.

Té l’objectiu de vetllar per una alimentació sana i equilibrada alhora que fomenta la formació dels nens i nenes en la necessitat de mantenir uns hàbits d’alimentació bàsics per a un creixement correcte.

Així promou el consum diari d’almenys 5 racions de fruites i hortalisses i informa sobre els beneficis que això comporta per la salut.

artescola

ART I ESCOLA

AE art i escola és un projecte educatiu iniciat per ACVIC, Centre d’Arts Contemporànies i el Centre de Recursos Pedagògics d’Osona amb l’objectiu d’impulsar un programa que promou i posa en valor la presència de l’art a les escoles. Per tal de portar a terme aquest programa s’estableix una xarxa de col·laboracions entre diferents institucions que treballen des de l’àmbit de l’educació i les arts, conjuntament amb els centres educatius que ens hem adherit al programa.

Les institucions que formen part de l’equip de treball s’encarreguen de definir les línies globals del programa, assessoren sobre els continguts i la metodologia a les 23 escoles que hi participem.

220x220

ESCOLA NOVA 21

Des del 2017 estem adscrit al moviment Escola Nova 21. El nostre Equip impulsor dona eines per facilitar aquest canvi.

Cohesionar-nos com a equip per tal de poder impulsar en la mateixa direcció. Compartir idees, projectes, reptes… Conèixer-nos i valorar-nos i tenir una mirada positiva.
Detectar les fortaleses i debilitats per construir un recorregut de millores a implantar.
Informar a la resta del claustre: És important que els nostres companys estiguin informats del que anem fent.
Tenir marc teòric i saber com passar-ho a la pràctica: volem una escola canviant, una escola que s’adapti al món, al moment, a Tona…

lego

ROBÒTICA EDUCATIVA

Des de l’any 2010 estem treballant el tema de la Robòtica aplicada a l’educació. És una activitat que combina les hores curriculars i les extraescolars de d’Educació Infantil fins a la ESO.

Estem contents de la quantitat de premis i reconeixements que hem rebut en aquesta disciplina.

CONVENI HOSPITAL ST. JOAN DE DÉU

Les escoles Vedruna de Catalunya i l’Hospital Sant Joan de Déu participen en un projecte conjunt de detecció de possibles trastorns d’aprenentatge en edats primerenques, per tal de poder intervenir el més aviat possible en l’alumnat i evitar així dificultats en l’adquisició dels aprenentatges acadèmics.

Els trastorns que s’estudien són la dislèxia (dificultat en la lectura i escriptura), la discalcúlia (dificultat en el càlcul) i el TDAH (dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat).

divers

PROJECTE DIVERS

Forma part del projecte “Aules obertes” que són entorns escolars oberts per a alumnes de segon cicle de l’ESO que presenten mancances significatives en els aprenentatges i sovint presenten problemes d’adaptació als entorns escolars ordinaris. Segurament es tracta del recurs d’atenció a la diversitat que modifica d’una manera més significativa el currículum.

Els plantejaments són més globals i les activitats més pràctiques i funcionals a fi de mantenir la motivació de l’alumnat per assolir les competències bàsiques i així obtenir el Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

resume

CURRÍCULUM OBERT

El centre ha pres mesures organitzatives per garantir l’equitat i aconseguir que tots els alumnes tinguin l’oportunitat d’assolir els objectius bàsics de l’Educació Secundària.

Dintre d’aquestes mesures, per aquells alumnes amb un perfil determinat per la desmotivació, es proposa la realització d’activitats d’aprenentatge fora del centre en espais d’empreses col·laboradores.

L’objectiu prioritari és millorar l’autoestima dels alumnes en aspectes que en el marc del centre educatiu no és possible i desenvolupar hàbits i actituds de responsabilitat.

jov

BEQUES JOV

Des del curs 2015-16 Fundació JOV col·labora amb els professors en l’acompanyament als joves de 1r i 2n d’ESO. És un servei que s’ofereix per poder ajudar als joves a trobar les seves capacitats, treballant l’autoconeixement i la creativitat.

En tres línies us expliquem el què fan:

  • Desenvolupament de valors, el pensament crític i el compromís amb la societat.
  • Reduir el fracàs escolar i millorar en l’èxit educatiu dels joves.
  • Orientar als joves en les etapes de transició cap a l’educació post obligatòria.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.